Стоит

Nov. 3rd, 2016 08:21 pm
ya_miranda: (Default)
[personal profile] ya_miranda
Это еще не дом. Но там уже есть чердак и там много места...


Date: 2016-11-04 09:33 am (UTC)
From: [identity profile] velder-71.livejournal.com
Класс

Date: 2016-11-07 05:45 pm (UTC)
From: [identity profile] rider3099.livejournal.com
Отлично )

Profile

ya_miranda: (Default)
ya_miranda

June 2017

S M T W T F S
    1 23
4 5 6 7 89 10
111213 141516 17
18 19 20 21 22 2324
252627282930 

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Jun. 26th, 2017 08:57 pm
Powered by Dreamwidth Studios