Стоит

Nov. 3rd, 2016 08:21 pm
ya_miranda: (Default)
[personal profile] ya_miranda
Это еще не дом. Но там уже есть чердак и там много места...


Date: 2016-11-04 09:33 am (UTC)
From: [identity profile] velder-71.livejournal.com
Класс

Date: 2016-11-07 05:45 pm (UTC)
From: [identity profile] rider3099.livejournal.com
Отлично )

Profile

ya_miranda: (Default)
ya_miranda

August 2017

S M T W T F S
   1 2 3 4 5
6 7 8910 1112
13 14 1516 171819
20212223242526
2728293031  

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Aug. 21st, 2017 03:56 pm
Powered by Dreamwidth Studios